Mediacje, produkty, arbitraż

Produkty

Oferujemy również produkty prawne, które różnią się od usług tym, że:

wynagrodzenie za produkt jest zawsze ustalane z góry i znasz je przed zawarciem ze mną umowy,
zawsze otrzymujesz materialny efekt mojej pracy.

Co to jest Produkt prawny?

Ilość informacji, zmian w prawie, nowych ustaw, nowych poglądów w literaturze prawniczej stale zmieniającej się praktyki orzeczniczej sprawia, że nie da się być ekspertem w każdej dziedzinie prawa. Często ciężko nawet specjalizować się we wszystkich zagadnieniach występujących w ramach jednej dziedziny prawa. Kiedy czytam prasę branżową, a także śledzę zmiany obowiązujących przepisów, najnowsze orzecznictwo i poglądy przedstawicieli nauki prawa skupiam się na kilku zagadnieniach. Wiem, jakie wiążą się z nim problemy oraz wątpliwości i wiem jak je rozwiązywać. Wiem ile czasu zajmie mi praca nad danym zleceniem. Wiem jakie Ty możesz mieć wątpliwości w tym zakresie, bo pomogłem już w takiej samej sprawie dziesiątkom innych osób. Mam swoją procedurę w oparciu, o którą działam, listę pytań, którą zadaję każdemu klientowi w takiej właśnie sprawie. Ponieważ wykonywałem już taką pracę wielokrotnie i dziesiątki razy prezentowałem Klientom jej wynik, wiem czego spodziewasz się po mojej pracy i jak Ci ją zaprezentować.

Doradztwo operacyjne

Doradztwo operacyjne to optymalizacja bieżącej działalności firmy tak, aby maksymalnie poprawić jej sprawność działania. Doradztwo to przydaje się zarówno w kryzysie, jak i w czasach lepszych. Na doradztwo operacyjne z naszej strony składa się zawsze analiza funkcjonowania firmy w uzgodnionych z Klientem obszarach, zaprojektowanie nowych rozwiązań mających te obszary usprawnić i nadzór nad wdrożeniem naszych projektów.

Obszary, które najczęściej obejmuje nasza praca to:

- struktura organizacyjna firmy,
- procesy i procedury biznesowe,
- komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
- zasoby ludzkie i rekrutacja,
- systemy motywacyjne,
- struktura kosztów i przychodów
- umowy i rozliczenia z kontrahentami.
Zgadzamy się, że nikt inny nie zna firmy tak dobrze, jak właściciel i jej pracownicy. Związanie z firmą może jednak być, i często bywa, obciążeniem, które nie pozwala na dokonanie koniecznych zmian. Tylko spojrzenie niezależnych i niepowiązanych z żadnym elementem firmy konsultantów daje gwarancję bezstronności i skupienia na celach, które Klient chce osiągnąć. A wspólnie z nami osiągnąć może bardzo wiele.

Ekspertyzy i badania

Dzięki bogatemu zespołowi ekspertów oferujemy przygotowywanie ekspertyz gospodarczych z wielu zakresów i dla szerokiej grupy Klientów. Pracujemy dla małych i dużych przedsiębiorstw, zarówno z branży produkcyjnej i handlowej, jak i np. nieruchomości czy budownictwa. Wykonujemy także opracowania dla jednostek samorządowych, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych.

Negocjacje

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony.

Według największych autorytetów z dziedziny negocjacji z Uniwersytetu Harvardzkiego, Rogera Fishera i Williama Ury {1991}, podstawowe elementy negocjacji Wygrany/Wygrany to:

1. Odseparowanie ludzi od rzeczywistego problemu.
2. Skupienie się na celach a nie na pozycjach.
3. Rozszerzanie opcji w celu obustronnych zysków.
4. Odniesienie się do ustalonych wcześniej standardów czy procedur

"Lex retro non agit"

  mediacjeMediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora; mediatorem może być ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska (np. brat, siostra, koleżanka). Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż.

W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji (ustalającej wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne).

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie.

Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości, przepracowywania emocji. Nie jest zatem formą terapii rodzinnej.

Zastosowanie mediacji

Mediacje mogą być stosowane w szerokiej gamie konfliktów:
-rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych
-towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych
-w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych
-w sprawach gospodarczych
-w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich

Ugody wypracowane w mediacji

Mediacje sądowe wspomagają sądownictwo w załatwianiu wielu spraw (karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, w sprawach nieletnich). Ugody zawarte w sprawach karnych i nieletnich mogą być brane pod uwagę przez sądy przy orzekaniu, ale sędziowie nie są związani ich postanowieniami. W przypadku spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych, by ugoda miała status ugody sądowej wymagane jest jej zatwierdzenie przez sąd, który może odmówić zatwierdzenia ugody tylko w wypadku gdy jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego - art 183 kpc. W razie braku zwrócenia się do sądu ugoda zawarta przed mediatorem ma status ugody cywilnoprawnej.