Zakres usług

Kancelaria Prawna AGMA świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, obejmującą między innymi:

 • prowadzenia bieżącej obsługi korporacyjnej,
 • monitorowania zagrożeń prawnych,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania prawne,
 • sporządzania opinii prawnych,
 • przygotowywania projektów umów,
 • pomocy w negocjacjach handlowych,
 • zastępstw procesowych przed sądami i organami państwowymi,
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych i arbitrażowych.

Dla naszych Klientów świadczymy również usługi kompleksowego przeprowadzania procesów inwestycyjnych, jak również realizujemy pomoc prawną dla przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność inwestycyjną w Polsce oraz dla przedsiębiorców krajowych działających na rynkach zagranicznych.

Nasza Kancelaria oferuje także usługi w zakresie:

 • Reprezentowania przed Sądem (po podpisaniu pełnomocnictwa)
 • Pisania pism procesowych
 • Sporządzania apelacji i kasacji
 • Sporządzania skarg do Trybunału Praw Człowieka oraz występowania przed tym Trybunałem

Klientom indywidualnym oferujemy:

Pomoc prawną, w szczególności w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również w procesach reprywatyzacyjnych i dochodzeniu różnego rodzaju odszkodowań.

Wszystkie usługi realizowane są na terenie całego kraju.

Prawo Spadkowe

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w tym zastępstwo procesowe m.in. w sprawach: – o stwierdzenie nabycia spadku, w tym unieważnienie testamentu; – o dział spadku, w tym wzajemne rozliczenia pomiędzy spadkobiercami; – o zachowek, – o zmianę prawomocnego postanowienia w przedmiocie nabycia spadku. W zakresie szacowania wartości nieruchomości wchodzących w skład spadku, w szczególności w sprawach o dział spadku i zachowek, kancelaria współpracuje, tzn. sporządza szacunkowe wyceny nieruchomości w oparciu o opnie wystawiane przez firmę GMK Invest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w tym zastępstwo procesowe m.in. w sprawach: – o rozwód, – o separację; – o podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami; – o alimenty, – o powierzenie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej; – o ustalenie, pozbawienie, ograniczenie kontaktów z dzieckiem.

Prawo Pracy

Kancelaria przygotowywuje Regulaminy Pracy, Wynagrodzenia, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, BHP i inne; – reprezentuje Klientów w postępowaniu w sprawach pracowniczych m.in; – o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, – o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy – ustalenie wypadeku przy pracy i roszczeń z tym związanych; – o wydanie, sprostowanie świadectwa pracy; Ponadto kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu dyskryminacji pracownika ze względu na warunki pracy i płacy, oraz spraw z zakresu mobbingu.

Prawo Kontraktów

Kancelaria analizuje, opiniuje i sporządza wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne występujące w obrocie gospodarczym w tym m.in.: umowy nienazwane, anaksy, porozumienia, ugody.

Prawo Korporacyjne

- kancelaria udziela pomocy w zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego; – sporządza projekty umów i statutów spółek; – przygotowuje projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, wytycznych, procedur, instrukcji, uchwał, zarządzeń itp.; – obsługuje organy spółek w tym posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników; – oferuje kompleksową obsługę związaną z Krajowym Rejestrem Sądowym; – oferuje bieżącą obsługę spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (m.in. fundacji i stowarzyszeń).

Prawo Nieruchomości

- problematyka dot. własności lokali, najmu, nieruchomości, gospodarowania nieruchomościami, – zagadnienia z zakresu ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, – regulacja praw do nieruchomości, przekształcenia, zbycie i nabycie praw, księgi wieczyste, – prawny audyt nieruchomości, – pomoc prawna w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w tym zastępstwo procesowe m.in. w sprawach: – o zasiedzenie nieruchomości, służebności drogi koniecznej, – o zniesienie współwłasności, – o ustanowienie, zmianę, wykreślenie służebności, – o naruszenie własności, posiadania nieruchomości, – o zmianę wpisu w Księdze Wieczystej.
W zakresie szacowania wartości nieruchomości na potrzeby prowadzenia procesu cywilnego w tym przede wszystkim w sprawach o zniesienie współwłasności, kancelaria współpracuje, tzn. sporządza szacunkowe wyceny nieruchomości w oparciu o opnie wystawiane przez firmę GMK Invest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Prawo Zabezpieczenia Społecznego ZUS

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w tym zastępstwo procesowe m.in w sprawach: – o przyznanie rent ( za częściową, całkowitą niezdolność do pracy); – o prznanie emerytur (w związku z osięgnięciem wymaganego wieku i stażu pracy, w wieku obniżonym m.in. za pracę: w warunkach szczegónych, na kolei, pracę nauczyciela); – o waloryzację świadczeń rentowych i emerytalnych; – o przyznanie, przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego; – o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbu na zdrowiu.

Prawo Bankowe

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy dokonywaniu czynności bankowych w tym m.in: – przygotowuje opinie prawne oraz udziela porad prawnych w zakresie prawa bankowego; – dochodzi roszczeń od klientów nie wywiązujących się ze zobowiązań w stosunku do instytucji finansowych.

Prawo Papierów Wartościowych

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących weksli i czeków, w tym dochodzi roszczeń z weksli na drodze postępowań sądowych.

Prawo Upadłościowe i Naprawcze

Kancelaria doradza w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym, a także: – doradza podmiotom postępowań upadłościowych, układowych czy naprawczych z zakresu tych postępowań; – reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, układowych czy naprawczych.