Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

W dzisiejszym poście  poruszę tematykę związaną z odszkodowaniem wraz z uszczerbkiem na zdrowiu.

Wyrządzenie szkody obliguje do jej naprawienia.  

Podstawa prawna

Naprawienie szkody reguluje art. 363 § 1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. 2017, poz. 933, poz. 1132). Jednym z najbardziej popularnych i najczęściej używanych metod naprawienia szkody jest wypłata określonej kwoty pieniężnej tzw. odszkodowania.

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej szkody od osoby, która szkodę tę wyrządziła lub od innego podmiotu , która z mocy prawa czy na podstawie właściwej umowy  za te osobę ponosi odpowiedzialność.

O odszkodowanie może ubiegać się każda osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego lub innego nieszczęśliwego zdarzenia o znamionach wypadkowości.

Odszkodowanie  nie może być wyższe lub niższe od szkody poniesionej przez poszkodowanego (zob. uchwała SN z dnia 19.03.1998 r., III CZP 72/97). Od wspomnianej zasady istnieją jednak pewne wyjątki i niekiedy odszkodowanie może przedstawiać  poniesioną przez poszkodowanego niższą wartość.

Funkcja odszkodowania

Podstawową funkcją jaką pełni odszkodowanie jest funkcja kompensacyjna. Oznacza to, że odszkodowanie powinno wyrównać uszczerbek, który powstał u poszkodowanego wskutek zdarzenia wywołującego szkodę, czy też inaczej mówiąc wypłata odszkodowania powinna przywrócić w majątku poszkodowanego stan sprzed zdarzenia wywołującego szkodę. W związku z powyższym wysokość odszkodowania powinna, co do zasady ściśle odpowiadać rozmiarom wyrządzonej szkody(wysokość odszkodowania powinna być adekwatna do rozmiarów szkody).

Pojęcie uszczerbku na zdrowiu

Przechodząc do pojęcia uszczerbku na zdrowiu należy przede wszystkim wyjaśnić to pojęcie. Uszczerbek na zdrowiu definiuje się jako trwałe bądź tymczasowe uszkodzenie ciała bądź rozstrój zdrowia. 
Uszczerbek na zdrowiu jest najczęściej wynikiem nieszczęśliwych wypadków. Są to m.in. zdarzenia komunikacyjne, wypadki w pracy i w rolnictwie, wypadki związane z aktywnością fizyczną oraz wiele innych. Niezależnie od okoliczności powstania uszczerbku, będzie on wymagał takiej samej opieki medycznej i związanych z tym kosztów. Różnicą będzie rodzaj i wysokość wypłacanych świadczeń, które zależą od wariantu polisy ubezpieczeniowej.

Uszkodzeniem ciała jest:

naruszenie integralności tkanek i/lub obrażenie głębiej położonych tkanek i narządów wewnętrznych ciała spowodowanych przez złamanie, zranienie, skręcenie lub zwichnięcie,

Natomiast rozstrojem zdrowia jest:

zaburzenie chorobowe i/lub zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu, zarówno na tle fizjologicznym, jak i psychicznym, wywołane urazem lub innym czynnikiem szkodliwym, którego skutkiem są m.in. gorączka, bóle, zaburzenia fizjologiczne, zaburzenia emocjonalne i inne.

Wszelkie zasady przyznawania odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu reguluje Kodeks Cywilny.

Obserwuj nas:

One thought on “Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 4 =