Dochodzenie odszkodowania od sprawcy przestępstwa

Najczęściej odszkodowania dochodzi się w postępowaniu cywilnym.  Co jednak w sytuacji, w której szkoda powstała w wyniku przestępstwa, a w tej sprawie toczy się już postępowanie karne? Gdy szkoda jest efektem czynu przestępnego, o odszkodowanie ubiegać może się pokrzywdzony. Jak stanowi art. 49. § 1 kodeksu postępowania karnego „Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro…

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza pojęciowo mieści się w ramach odpowiedzialności prawnej.  Odpowiedzialność prawna to określone prawem ujemne konsekwencje – zastosowanie sankcji – wobec określonego podmiotu, związane z zaistnieniem negatywnie ocenianego zdarzenia lub stanu rzeczy. W ramach odpowiedzialności prawnej mieści się jako jej podkategoria odpowiedzialność cywilna (także odpowiedzialność karna, konstytucyjna etc.). Odpowiedzialność cywilną określa się jako zobowiązanie określonego…

Zadośćuczynienie dla rodziny osoby poszkodowanej

W dzisiejszym wpisie przedstawione zostanie zagadnienie dochodzenia osób pośrednio pokrzywdzonych zadośćuczynienia za krzywdę. Błędy medyczne, wypadki komunikacyjne, poważne wypadki w miejscu pracy – wszystkie te zdarzenia niosą za sobą poważne konsekwencje nie tylko dla osób bezpośrednio poszkodowanych, ale również dla ich najbliższych. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, w których konsekwencją takiego zdarzenia jest pozostawanie…

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

W dzisiejszym poście chciałabym poruszyć tematykę odszkodowań w polskim prawie cywilnym. Zakres odszkodowania jak i zadośćuczynienia jest dosyć obszerny. Warto omówić choćby podstawy z tego tematu. Odszkodowanie i zadośćuczynienie są pojęciami bardzo zbliżonymi do siebie. Używa się je zamiennie. Dla prawników te dwa pojęcia są zdecydowanie różne, jednak dla osób używających na co dzień języka…

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

W dzisiejszym poście  poruszę tematykę związaną z odszkodowaniem wraz z uszczerbkiem na zdrowiu. Wyrządzenie szkody obliguje do jej naprawienia. Podstawa prawna Naprawienie szkody reguluje art. 363 § 1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. 2017, poz. 933, poz. 1132). Jednym z najbardziej popularnych i najczęściej używanych metod naprawienia szkody jest wypłata określonej…

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej dotyczy zarówno właścicieli przedsiębiorstw jak i twórców. Niezwykle ważna jest znajomość przepisów, żeby wiedzieć jak odpowiednio zarządzać tymi prawami w czasie ich nabycia oraz w sytuacji kiedy chce się je wykorzystać do określonych celów. Oczywistym winno być, iż za naruszenie norm grozi odpowiedzialność cywilna lub karna. Czym jest własność intelektualna? Przez własność…

Mediacja w procedurze cywilnej

W dzisiejszym poście chcielibyśmy nieco odbiec od tematyki prawa upadłościowego a poruszyć interesujący temat a mianowicie mediację w postępowaniu cywilnym. Co to jest mediacja? Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą polubownego rozwiązywania sprawy.  Mediacja została uregulowana w art. 183 1 – art. 183 15 kodeksu postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr 43, poz. 296), tj. z…

Odpowiedzialność karna nieletnich: Kiedy małoletni odpowiada za przestępstwo?

W sytuacji popełnienia przestępstwa przez małoletniego sposób jego ukarania zależny jest od jego wieku w momencie popełniania przestępstwa. Zazwyczaj za przestępstwo nie odpowiada osoba do 17 roku życia, lecz w przypadku rażącego naruszenia prawa może odpowiadać już 15 latek. Ważne aby na początku określić różnicę między nieletnim, małoletnim a młodocianym. Małoletni to osoba, która nie…

Odszkodowania lotnicze: uzyskaj do 600€ odszkodowania

Z naszego artykułu dowiesz się jakie masz prawa w przypadku opóźnienia lub odwołania twojego przelotu i kiedy należy Ci się odszkodowanie. Dodatkowo dowiesz się jak wygląda proces uzyskiwania odszkodowania i kiedy można ubiegać się o rekompensatę za zniszczony bagaż. Czy można ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot? O odszkodowanie z tytułu odwołanego…

Majątek dłużnika w ujęciu praktycznym

Majątek dłużnika w ujęciu praktycznym rozważań o postępowaniu upadłościowym, ma duże znaczenie dla utrzymania jurysdykcji sądów polskich w przypadku przebywania dłużnika za granicą. Jak już wcześniej pisaliśmy, wedle przepisów prawa upadłościowego, gdy miejscem zwykłego pobytu osoby fizycznej jest inny kraj, to jej wniosek o upadłość konsumencką powinien rozpatrywać właśnie tamten sąd. Rola majątku w powyżej…