Przesłanki dopuszczalności uchylenia planu spłaty wierzycieli

Schemat pozostaje ten sam – po sporządzeniu planu spłaty wierzycieli, Dłużnik winien zrobić wszystko, by go sumiennie i rzetelnie wykonać. W ustawie Prawo Upadłościowe zostały określone przesłanki uchylenia planu wierzycieli. Dłużnik może wnioskować o całkowite uchylenie planu, gdy nie będzie w stanie wywiązać się z uprzednio nałożonych na niego obowiązków. Niewykonywanie planu spłaty przez upadłego…

Przesłanki dopuszczalności zmiany planu spłaty wierzycieli

Jeżeli zostanie sporządzony plan spłaty wierzycieli, Dłużnik winien zrobić wszystko, by go sumiennie i rzetelnie wykonać. W ustawie Prawo Upadłościowe zostały określone przesłanki dopuszczalności zmiany planu wierzycieli. Dłużnik może wnioskować o zmianę treści planu spłaty na korzystniejszą dla siebie, gdy nie będzie w stanie wywiązać się z uprzednio nałożonych na niego obowiązków. Zgodnie z art.…

Prawa upadłego w okresie wykonania planu spłaty wierzycieli

Po fazie likwidacyjnej, tj. ustaleniu, co wchodzi w skład majątku Upadłego, następuje faza realizacji planu spłaty wierzycieli, o ile oczywiście sąd oceni, że sytuacja dłużnika pozwala na kontynuowanie zaspokajania wierzycieli. Prawomocność postanowienia ustalającego plan spłaty wierzycieli skutkuje faktycznym zakończeniem postępowania upadłościowego. W tym momencie Upadły odzyskuje prawo zarządu własnym majątkiem, jakkolwiek pozostaje ono ograniczone z…

Przedawnienie roszczeń w sprawach umów kredytowych

PRZEDAWNIENIE SIĘ ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW KREDYTOWYCH. Roszczenia kierowane przeciwko bankom w związku z istnieniem zapisów niedozwolonych w umowach kredytowych, którymi w przypadku umów zawieranych z konsumentem, których przedmiotem jest kredyt indeksowany do waluty obcej CHF, są roszczeniami finansowymi najczęściej o zwrot nienależnie pobranych kwot spowodowanych nadpłaconymi ratami. Żądając unieważnienia umowy lub zwrotu nadpłaconej raty…

Wynagrodzenie syndyka w postępowaniu upadłościowym

Rola Syndyka w postępowaniu wykonawczym, już po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest niebagatelna. To on kieruje postępowaniem, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem. Pełnienie takiej funkcji łączy się z uzyskiwaniem wynagrodzenia. Sąd ustala wynagrodzenie w zasadzie swobodnie, biorąc pod uwagę pewne kryteria. Mechanizm taki zastępuje konstrukcję części składowych wynagrodzenia. Kryteria te to: wysokość funduszów masy…

Sprzedaż mieszkania w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie wykonawcze, już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, składa się z wielu etapów i jest wielowymiarowe. Głównym celem jest spieniężenie majątku Dłużnika i choćby częściowe zaspokojenie Wierzycieli. Możliwa jest sytuacja, w której Dłużnik jest właścicielem mieszkania – co się z nim dzieje? Czy traci się je bezpowrotnie? W celu rozjaśnienia, przyjrzyjmy się przepisom prawa, regulującym tą…

Opinia biegłego sądowego z dziedziny bankowości w sprawach frankowiczów

CZY OPINIA BIEGŁEGO JEST KONIECZNA W SPRAWIE PRZECIWKO BANKOWI? Wytaczając powództwo przeciwko bankowi w związku z zawarciem w zapisach umownych klauzul nieuzgodnionych z konsumentem, a więc klauzul niedozwolonych dotyczących w szczególności kwestii związanych ze sposobem przeliczania kursów walut, powołanie dowodu z opinii biegłego sądowego z dziedziny finansów, bankowości oraz rachunkowości staje się konieczne. Zgodnie z przepisami…

Syndyk w postępowaniu upadłościowym

Załóżmy, że nasz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został rozpatrzony pozytywnie – Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Co dalej? Czy ktoś będzie się z nami kontaktował? Co z majątkiem Upadłego? W tym celu powstał niniejszy wpis. Po zakończeniu postępowania przed Sądem, swoistą opiekę nad Dłużnikiem sprawuje Syndyk. Warto wskazać, że już postanowieniu o…

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie był dotknięty brakami formalnymi lub też w sytuacji, gdy braki te zostały uzupełnione w wyznaczonym przez sąd terminie, sąd przystępuje do drugiego etapu – merytorycznego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Etap ten zazwyczaj odbywa się na niejawnym posiedzeniu sądu, na który wnioskodawca nie jest wzywany. Wnioski składane w…

Spis Inwentarza

Załóżmy, że jesteśmy już po ogłoszeniu postanowienia w przedmiocie upadłości konsumenckiej. Następnym krokiem jest powołanie syndyka, który ma za zadanie wykonać pewne czynności. Pierwszą z nich jest ustalenie składu masy upadłości, tj. m. in. Spisu Inwentarza. Inaczej mówiąc, jest to opisanie majątku Dłużnika. Zgodnie z art. 69 Prawa Upadłościowego: 1. Ustalenie składu masy upadłości następuje…