Właściwość Sądu upadłościowego

Złożenie wniosku o stwierdzenie upadłości konsumenckiej jest pierwszą czynnością w postępowaniu upadłościowym. Aby wniosek został skutecznie złożony i w konsekwencji wywołał dalsze skutki procesowe, należy go złożyć do właściwego sądu. Właściwość sądu w zakresie rozpoznawania spraw o stwierdzenie upadłości reguluje art. 19 ustawy Prawo upadłościowe. Przepis ten jest normą o charakterze bezwzględnie obowiązującym, co oznacza,…

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dzisiejszy wpis dotyczyć będzie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Możliwość oddalenia została uregulowana ustawowo, tzn. po spełnieniu określonych przesłanek. Dobry prawnik – przed rozpoczęciem postępowania – winien zbadać, czy nie zachodzą przesłanki do oddalenia wniosku, ostrzegając przed tym ewentualnego klienta. Zgodnie z art. 491 ze znaczkiem 4 Prawa Upadłościowego: 1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie…

Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest postępowaniem szczególnym. Nie zawsze można liczyć na pomyślne rozwiązanie sprawy – tj. ogłoszenie upadłości już po pierwszej rozprawie. Sądy z dużą ostrożnością oceniają Wnioski, dochodząc do nader ciekawych konstatacji. Często spotykaną sytuacją jest odrzucenie wniosku. Pojęcia tego nie należy mylić z oddaleniem wniosku. Każde z tych pojęć wywołuje…

Bankowy tytuł egzekucyjny

CZY POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE TOCZĄCE SIĘ W OPARCIU O BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY POWINNO ZOSTAĆ UMORZONE? Bankowy tytuł egzekucyjny jest dokumentem, który mógł wystawiać bank w oparciu o księgi bankowe lub inne dokumenty związane z dokonywaniem czynności bankowych przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo była dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej…

Niedozwolone postanowienia umowne

CO TO SĄ NIEDOZWOLONE (ABUZYWNE) POSTANOWIENIA UMOWNE? W dowolnej umowie zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem zapisy umowy, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem nie są dla niego wiążące, jeżeli rażąco naruszają interesy konsumenta oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Zgodnie z brzmieniem art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego…

Instytucja upadłości konsumenckiej

Instytucja upadłości konsumenckiej ma pomóc dłużnikowi, który przestał być wypłacalny. Polega na tym, że osoba zadłużona przestaje mieć zobowiązania. Nie dzieje się to jednak automatycznie w chwili ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Na początku postępowania, zostaje powołany przez sąd upadłościowy syndyk (zarządca), który sprzeda majątek dłużnika (o ile jakikolwiek istnieje). Z uzyskanych środków zaspokoi w mniejszym lub…

Prawo pracy. Co to jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcing pracowniczy jest zjawiskiem nowym, które nie zostało do tej pory zdefiniowane w polskim prawie. Opiera się on na art. 231 Kodeksu pracy, który dotyczy przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Ten przepis wykorzystywany jest do formalnego „przeniesienia” pracowników z jednego podmiotu do drugiego, z tym, że przeniesieni pracownicy nadal wykonują tę samą pracę w…

Dlaczego mediacja?

W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich. Uczestnicy mediacji mogą swobodnie poruszać się po wszelkich problematycznych kwestiach, poszukując dla nich rozwiązań w odpowiednim dla siebie tempie i czasie. Jako procedura poufna, mediacja pomaga w zachowaniu – na ile to możliwe…

Duża nowela prawa autorskiego ostatecznie uchwalona

Duża nowela prawa autorskiego doprecyzowuje zakres tzw. dozwolonego użytku i wprowadza wynagrodzenia dla twórców za wypożyczenia biblioteczne, trafi teraz do podpisu prezydenta. Nowelizacja obejmuje pięć obszarów: optymalizację przepisów prawa o dozwolonym użytku publicznym, wprowadzenie wynagrodzeń za wypożyczenia biblioteczne, umożliwienie korzystania z utworów osieroconych, wprowadzenie mechanizmu korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym oraz umożliwienie wydawania utworów znajdujących…