Zmiany w prawie

Taką zmianę wprowadza wchodząca w życie 24 października 2015 r. ustawa zmieniająca Kodeks karny wykonawczy w zakresie tzw. więźniów niebezpiecznych. Zmiana jest pokłosiem wyroków ETPC z 17 kwietnia 2012 r. w sprawach Piechowicz przeciwko Polsce oraz Horych przeciwko Polsce, w których Trybunał orzekł, że Polska często zbyt pochopnie nadaje status więźnia niebezpiecznego i zbyt długo…

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1.1.Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. 2.Celem kontroli skarbowej jest również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art.…

Akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie

1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (RTF 260KB) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (PDF 100KB) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą…