Odpowiedzialność kontraktowa a deliktowa

odpowiedzialność kontraktowa a odpowiedzialność deliktowa

W prawie cywilnym wyróżnia się tradycyjnie dwa odrębne reżimy odpowiedzialności cywilnej. Kryterium podziału jest źródło zobowiązania sprawcy wobec poszkodowanego: W przypadku odpowiedzialności deliktowej źródłem tym jest dopuszczenie się czynu niedozwolonego; Odpowiedzialność kontraktowa zaś bierze swój początek w niewykonaniu lub nienależytym […]

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie a dziedziczenie po małżonku

Korzystanie z instytucji rozdzielności majątkowej staje się w Polsce coraz popularniejsze, wraz ze wzrostem świadomości prawnej obywateli. Zdecydowanie najważniejszym powodem zdecydowania się na rozdzielność majątkową jest zachowanie niezależności finansowej między małżonkami. Przykładem sytuacji, w której małżonkowie często decydują się na […]