Likwidacja spółki z o.o. – drugi etap

Dziś zajmiemy się omówieniem drugiej części likwidacji spółki z o.o. Zgłoszenie wierzytelności po terminie W przypadku pojawienia się wierzyciela, który wcześniej nie zgłaszał swoich roszczeń względem likwidowanej spółki, należy zaspokoić te roszczenia, jeżeli okaże się, że nie zakończył się jeszcze proces podziału majątku wśród wspólników spółki. Istotne jest również stwierdzenie, że owa wierzytelność nie uległa…

Likwidacja spółki z o.o. – pierwszy etap

Tematem dzisiejszego wpisu będzie likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a dokładniej pierwszy etap likwidacji. Jakie kroki należy podjąć? Zapraszam do zapoznania się z naszym aktualnym blogiem. Otwarcie likwidacji Proces likwidacji co do zasady rozpoczyna się od uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. To samo zgromadzenie powinno podjąć również uchwałę, w której ustanowi…

Odpowiedzialność prokurenta w spółce z o.o.

Tematem naszych dzisiejszych rozważań będzie osoba prokurenta. Kto to jest? Za co odpowiada? Zapraszam do zapoznania się z poniższym wpisem. Prokurent w spółce Prokurent to osoba, które została udzielona prokura – czyli, zgodnie z brzmieniem przepisów Kodeksu cywilnego, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę (np. zarząd spółki) do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych w związku…

Odpowiedzialność menedżerska

Prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa wymaga wykalkulowania ryzyka gospodarczego. Jest to wpisane w istotę działalności przedsiębiorstw. Różne czynności niosą ze sobą różne ryzyko ich podjęcia. Niejednokrotnie, aby uzyskać wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa konieczne jest podjęcie określonego ryzyka. Kiedy jednak, podejmując określone działanie w ramach przedsiębiorstwa, narażamy się na odpowiedzialność karną?   Co…

Upadłość konsumencka, a upadłość przedsiębiorcy

Ze względu na aktualność problemu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na różnice pomiędzy upadłością konsumencką, a upadłością przedsiębiorcy. W obu przypadkach przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego zawsze warto zasięgnąć porady profesjonalisty w myśl zasady nieznajomość prawa szkodzi. Różnice w upadłości konsumenckiej i upadłości przedsiębiorców wynikają z następujących faktów: Uprawniony podmiot: upadłość konsumencka przysługuje osobie fizycznej nieprowadzącej działalności…

Jak przygotować przedsiębiorstwo do złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Prawo restrukturyzacyjne to stosunkowo nowa regulacja o randze ustawy, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2016 roku. Prawo restrukturyzacyjne, w przeciwieństwie do prawa upadłościowego, jest ukierunkowane na pomoc przedsiębiorcy, aby poprzez skuteczne mechanizmy sanacyjne mógł uzdrowić swoje przedsiębiorstwo i odzyskał zdolność do konkurowania na rynku, podczas gdy prawo upadłościowe koncentruje…

Instytucja upadłości przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiążę się z ryzykiem. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w razie niewypłacalności mogą zdecydować się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w celu spłaty swoich wierzycieli. Dowiedz się, kiedy można zgłosić wniosek o upadłość oraz jak przebiega takie postępowanie. Podstawa prawna upadłości przedsiębiorcy Instytucję upadłości reguluje ustawa “Prawo upadłościowe i naprawcze” z…

Odszkodowanie a kara umowna

Zawarcie umowy zawsze niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Okoliczności te mogą być zarówno zawinionymi ze strony jednej ze stron, obu razem jak również może i zachodzić sytuacja, gdy żadna ze stron nie będzie ponosiła winy w niewykonaniu umowy. Zabezpieczeniem na taką ewentualność jest instytucja kary umownej. Kara umowna została zakwalifikowana,…

Wystąpienie wspólnika ze spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego są tworzone poprzez wspólne działanie określonych podmiotów – najczęściej będą to osoby fizyczne, ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu. W trakcie trwania spółki, jeden ze wspólników może dojść do wniosku, iż nie ma ochoty prowadzić działalności z pozostałymi osobami. Co wtedy? W jaki sposób może „uwolnić się” od niechcianej Spółki? Z pomocą przychodzi…