Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Jedną z instytucji poddania sprawcy przestępstwa próbie jest warunkowe przedterminowe zwolnienie. O tym czy skazany może skorzystać z tej instytucji decyduje sąd penitencjarny właściwy dla miejsca pobytu (zakładu karnego) skazanego. Kiedy można zwolnić? Jak stanowi art. 77 k.k., skazany na karę pozbawienia wolności może zostać warunkowo zwolniony z obowiązku odbycia reszty kary jeżeli sąd poweźmie…

Urlop macierzyński a zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński Urlop macierzyński przysługuje tylko i wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (a więc nie przysługuje osobom zatrudnionym na umowie o dzieło lub umowie o zlecenie). Zasiłek macierzyński otrzymuje natomiast nie tylko osoba zatrudniona na umowę o pracę, ale również może go otrzymać osoba, która pracuje na umowie o zlecenie /dzieło lub samozatrudnieniu. Urlop macierzyński przysługuje…

Zasady odpowiedzialności w prawie cywilnym

Istnienie zasad odpowiedzialności jest w oczywisty sposób konieczne. Stanowią one swoisty „bezpiecznik” chroniący podmiot przed niesłusznym podleganiem odpowiedzialności. Aby roszczenie było uzasadnione i mogło być przyznane, należy wpierw przypisać – wedle jednej z zasad, które dziś omówimy – odpowiedzialność konkretnemu podmiotowi. Klasycznie rozróżnia się dwie zasady: zasadę winy; zasadę ryzyka. Uzupełnia je zasada słuszności –…

Odpowiedzialność kontraktowa a deliktowa

W prawie cywilnym wyróżnia się tradycyjnie dwa odrębne reżimy odpowiedzialności cywilnej. Kryterium podziału jest źródło zobowiązania sprawcy wobec poszkodowanego: W przypadku odpowiedzialności deliktowej źródłem tym jest dopuszczenie się czynu niedozwolonego; Odpowiedzialność kontraktowa zaś bierze swój początek w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania, które powstało na skutek jakiejś czynności prawnej. Zasadą jest nienakładanie się na siebie…

Strony postępowania jako źródło dowodowe

Jednym z dopuszczalnych we wszystkich trzech procedurach (KPC, KPK, KPA) źródeł dowodu jest dowód z przesłuchania strony. Jednakże, zakres jego wykorzystywania i jego siła dowodowa różni się w zależności od rodzaju postępowania. W dzisiejszym wpisie omówimy regulację tego środka w procedurze, z którą najczęściej mamy do czynienia: w kodeksie postępowania cywilnego. Kodeks postępowania cywilnego W…

Korzyści z cofnięcia wniosku

Uprawnieniem w postępowaniu nieprocesowym, o którym wielu często zapomina, jest możliwość cofnięcia wniosku – które to uprawnienie możemy realizować zarówno przed jak i po wydaniu przez sąd orzeczenia w sprawie. Jakie korzyści może to przynieść w postępowaniu sądowym? Zapraszam do zapoznania się z poniższym wpisem. Przepisy o cofnięciu wniosku Kodeks cywilny stanowi w art. 510…

Wystąpienie wspólnika ze spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego są tworzone poprzez wspólne działanie określonych podmiotów – najczęściej będą to osoby fizyczne, ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu. W trakcie trwania spółki, jeden ze wspólników może dojść do wniosku, iż nie ma ochoty prowadzić działalności z pozostałymi osobami. Co wtedy? W jaki sposób może „uwolnić się” od niechcianej Spółki? Z pomocą przychodzi…

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Coraz więcej osób stara się o uzyskanie polskiego obywatelstwa. Z pewnością ma to związek z coraz liczniejszą emigracją zarobkową do naszego kraju. Osoby chcące pozostać w Polsce na stałe często decydują się na wszczęcie procesu zostania obywatelem Polski. Jak wygląda on jednak od strony praktycznej? Obywatelstwo polskie uzyskać można na cztery sposoby: Z mocy prawa,…

co to jest pełnomocnictwo? agma kancelaria prawnicza

Co to jest pełnomocnictwo zgodnie z prawem?

Pełnomocnictwo jest instytucją umożliwiającą przekazanie wskazanej przez nas osobie uprawnień do wykonania za nas określonych czynności prawnych. Pełnomocnik może reprezentować nas w sprawach urzędowych, a również przed sądem. Podstawa prawna pełnomocnictwa Zagadnienie pełnomocnictwa poruszane jest przez kilka aktów prawnych. Informacje dotyczące tego zagadnienia można odszukać w kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania cywilnego, a również w aktach…

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego

Tematyką niewątpliwie bliską każdemu pracownikowi jest urlop wypoczynkowy. Ile dni w roku nam przysługuje? Jak upomnieć się o swoje? Zapraszam do zapoznania się z poniższym wpisem. Ustawowy urlop wypoczynkowy Kodeks pracy wprost reguluje wymiar urlopu wypoczynkowego, przewidując w stosunku rocznym 20 dni dla pracowników zatrudnionych krócej niż 10 lat lub 26 dni dla pracowników zatrudnionych…