Dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Dodatek motywacyjny należy uznać za część wynagrodzenia, przysługującego nauczycielowi. Jego wymiar nie stanowi przedmiotu regulacji prawnych powszechnie obowiązujących. Dla doprecyzowania istoty dodatku niezbędna okazuje się analiza ustawy Karta Nauczyciela oraz tzw. rozporządzenia płacowego, określającego ogólne warunki przyznawania. Ogólne warunki przyznania Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego…