Niedozwolona klauzula indeksacyjna

Jednolita linia orzecznicza Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje, że niedozwolone są takie postanowienia umowne, które pozwalają bankom na dowolne i swobodne ustalanie kursów walut używanych następnie do wyznaczania wielkości zobowiązań kredytobiorców. Postanowienia takie rażąco naruszają interes konsumentów, są sprzeczne z dobrymi obyczajami i są zakazane w obrocie z konsumentami. Jako przykład warto podać wyrok…

Niedozwolone postanowienia umowne

CO TO SĄ NIEDOZWOLONE (ABUZYWNE) POSTANOWIENIA UMOWNE? W dowolnej umowie zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem zapisy umowy, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem nie są dla niego wiążące, jeżeli rażąco naruszają interesy konsumenta oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Zgodnie z brzmieniem art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego…