Odpowiedzialność karna nieletnich: Kiedy małoletni odpowiada za przestępstwo?

W sytuacji popełnienia przestępstwa przez małoletniego sposób jego ukarania zależny jest od jego wieku w momencie popełniania przestępstwa. Zazwyczaj za przestępstwo nie odpowiada osoba do 17 roku życia, lecz w przypadku rażącego naruszenia prawa może odpowiadać już 15 latek. Ważne aby na początku określić różnicę między nieletnim, małoletnim a młodocianym. Małoletni to osoba, która nie…

Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o upadłość konsumencką

Niewątpliwe mówiąc o upadłości konsumenckiej, należy pochylić się nad kwestią, czy dłużnik odpowiada za prawdziwość danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Z art. 25 p.u.i.n. jednoznacznie wynika, iż w sytuacji, gdy oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę. Oświadczenie to jest oświadczeniem wiedzy i musi go złożyć…

Sytuacja dłużnika w przypadku rażącego niedbalstwa

Prowadząc dalsze rozważania na temat upadłości, warto ponownie zwrócić uwagę na fakt, iż wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest tylko dokumentem składanym do sądu – inicjuje on złożone postępowanie, w którym już na samym początku mogą pojawić się przeszkody. W wielu przypadkach osoby fizyczne, niereprezentowane przez fachowego pełnomocnika, dopiero w momencie oddalenia wniosku przez…