Fałszywa ekspertyza biegłego

W omawianej sprawie powództwo nie zostało uznane ze względu na zeznania biegłej dotyczące błędów budowlanych. Natomiast Sąd Najwyższy uznał, iż aby pociągnąć biegłego za wadliwą ekspertyzę zależy wykazać winę umyślną po jego stronie. Ponadto biegły musiał przewidywać ewentualne skutki dla toczącego się procesu.   Kwestionowana ekspertyza   Mężczyzna był stroną umowy, na podstawie której spółka wykonywała…

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Powód wystąpił do pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w zakresie alimentów, z uwagi na przedawnienie roszczeń. Sądy powszechne oddaliły częściowo powództwo, wskazując na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego. Sąd Najwyższy z kolei stwierdził, iż brak było podstaw do przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.   Alimenty Powód był zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz…

Zadośćuczynienie za hałas na boisku

Sąd Najwyższy orzekł na niekorzyść gminy. Stwierdził, iż odpowiada ona za pozostawienie otwartej furtki boiska po godzinach jego udostępniania. W jego opinii doszło do naruszenia art. 23 kodeksu cywilnego. Odgłosy dobiegające z boiska naruszyły bowiem poczucie bezpieczeństwa, mir domowy, prawo do wypoczynku i prywatności. Zakłócanie spokoju Dwóch mieszkańców wystąpiło do sądu z roszczeniem o zadośćuczynienie…

Błędne doręczenie może skutkować skazaniem?

W omawianej sprawie Sąd Rejonowy przez pomyłkę doręczył wezwanie na rozprawę nie oskarżonemu, lecz jego bratu. Następnie wydał wyrok skazujący. Sąd Najwyższy rozpatrując orzeczenie stwierdził, iż doszło do naruszenia prawa oskarżonego do obrony i nie dotrzymano obowiązku zawiadomienia o terminie rozprawy. Dlatego też wyrok ten został uchylony.   Błędne doręczenie Przeciw Piotrowi T. prowadzone było…

Weksel in blanco naruszeniem praw konsumenta?

W wyroku z 28 października 2020 r. Sąd Najwyższy uznał skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wydanego przez Sąd Rejonowy nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wystawionego in blanco będącego zabezpieczeniem kredytu konsumenckiego. Więcej na temat orzeczenia w poniższym artykule.   Nakaz zapłaty Zaskarżony nakaz zapłaty, wystawiony na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego działalność kredytową, opiewał na…

Jak odwołać darowiznę?

Prawo polskie przewiduje możliwość odwołania darowizny nawet po skutecznym dokonaniu darowizny. Znajdzie to zastosowanie, jeżeli stosunki pomiędzy obdarowanym a darczyńcą ulegną znacznemu pogorszeniu. Aczkolwiek należy wykazać, iż zachowanie danej osoby jest na tyle naganne, iż wykazuje znamiona, tzw. rażącej niewdzięczności.   Czym jest rażąca niewdzięczność? Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. § 1. darczyńca…

Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym

Opinia biegłego często stanowi bardzo ważny dowód w postępowaniu. Aczkolwiek zdarzają się sytuacje, kiedy strony wątpią w obiektywność powołanych ekspertów. Dlatego też mogą wnosić o ich wyłączenia. Sąd Najwyższy stwierdził, iż ocena wiarygodności biegłego należy do dyskrecji sądu. Więcej na ten temat w poniższym artykule.   Skarga kasacyjna W omawianej sprawie, pozwana- powódka wzajemna złożyła…

Skarga kasacyjna w sprawie uprowadzenia dziecka

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 lipca 2020 roku orzekł, iż w sprawie porwania dziecka za granicę, rodzicom nie przysługuje środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej. Prawem takim dysponują wyłącznie instytucje państwowe. W opinii SN wszelkie przedłużenia w rozstrzygnięciu sprawy nie służą dobru dziecka. Więcej o sprawie w poniższym artykule. Sprawa o wydanie dziecka Mieszkająca…

Uzyskanie zadośćuczynienia za smog?

Rzeczywistością życia w wielu polskich miastach, szczególnie w zimie, jest szkodliwe powietrze, powszechnie nazywane smogiem. W czerwcu Sąd Najwyższy ma orzec w kwestii, czy prawo do czystego powietrza stanowi podstawę do domagania się zadośćuczynienia za krzywdę związaną z występowaniem szkodliwych substancji w powietrzu. Co to oznacza dla mieszkańców polskich miast? Zapraszam do zapoznania się z…