Odszkodowanie za działanie władzy publicznej

Jedną z przesłanek wystąpienia roszczenia o odszkodowanie jest niewątpliwie popełnienie czynu niedozwolonego przez sprawcę. Wiemy także już, że takie roszczenie możemy wystosować przeciwko każdemu, kto dopełnił się czynu wywołującego szkodę. Co jednak w sytuacji, gdy szkoda powstała na skutek działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej? Czy wtedy również przysługuje nam takie roszczenie? Jeżeli tak,…

Pomoc Upadłemu przez Skarb Państwa

Poprzednie wpisy traktowały o faktycznym przebiegu postępowania upadłościowego. Dziś kilka słów na temat pokrycia kosztów postępowania upadłościowego przez Skarb Państwa. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym nawet całkowity brak majątku dłużnika nie tamuje możliwości prowadzenia postępowania i nie jest podstawą do oddalenia wniosku lub umorzenia postępowania. Podstawą jest tu postanowienie sędziego-komisarza, który ustala wysokość kosztów i…