Wniosek o udzielenie informacji o Upadłym

Dzisiejszy wpis – kolejny już raz – oderwany będzie od faktycznego przebiegu postępowania upadłościowego. Poniżej przeczytasz o możliwości uzyskania informacji o osobie Dłużnika. Nie jest tak, iż syndyk/Sąd opierają swoją wiedzę na temat majątku Dłużnika tylko na zeznaniach. Byłoby to sprzeczne z zasadą kompleksowego zbadania sprawy. Toteż, prawo upadłościowe zezwala na zwrócenie się do Naczelnika…

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dotychczasowe wpisy obejmowały materię związaną z prowadzeniem postępowania upadłościowego. Dziś kilka słów na temat wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek taki składa się na urzędowym formularzu, a jego największą część stanowi uzasadnienie. To tutaj prawnik/pełnomocnik ma największe pole do popisu – wskazuje się tutaj na dorobek orzecznictwa, wyjaśnia podstawy prawne dla ogłoszenia upadłości. Zgodnie z art.…

Zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym

Dzisiejszy wpis traktować będzie o możliwości zawarcia układu. Nie zawsze wszak jest tak, że Syndyk/Sędzia komisarz odstąpi od sprzedaży majątku upadłego, czy też nakaże wypłatę jakichkolwiek sum przez okres 36 miesięcy. Główną cechą zawarcia układu, w odróżnieniu od planu spłaty jest faktyczna elastyczność rozwiązań restrukturyzacyjno-likwidacyjnych. Jak zostanie wskazane w przytoczonym poniżej przepisie, zawarcie układu może…

Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli zapada już po wykonaniu wszelkich obowiązków po stronie Dłużnika. Jak zostanie wskazane w przepisie poniżej, pewne kategorie zobowiązań są wyłączone spod umorzenia. Generalnie rzecz ujmując, to praktycznie zakończenie postępowania w przedmiocie…

Przesłanki dopuszczalności uchylenia planu spłaty wierzycieli

Schemat pozostaje ten sam – po sporządzeniu planu spłaty wierzycieli, Dłużnik winien zrobić wszystko, by go sumiennie i rzetelnie wykonać. W ustawie Prawo Upadłościowe zostały określone przesłanki uchylenia planu wierzycieli. Dłużnik może wnioskować o całkowite uchylenie planu, gdy nie będzie w stanie wywiązać się z uprzednio nałożonych na niego obowiązków. Niewykonywanie planu spłaty przez upadłego…

Prawa upadłego w okresie wykonania planu spłaty wierzycieli

Po fazie likwidacyjnej, tj. ustaleniu, co wchodzi w skład majątku Upadłego, następuje faza realizacji planu spłaty wierzycieli, o ile oczywiście sąd oceni, że sytuacja dłużnika pozwala na kontynuowanie zaspokajania wierzycieli. Prawomocność postanowienia ustalającego plan spłaty wierzycieli skutkuje faktycznym zakończeniem postępowania upadłościowego. W tym momencie Upadły odzyskuje prawo zarządu własnym majątkiem, jakkolwiek pozostaje ono ograniczone z…

Wynagrodzenie syndyka w postępowaniu upadłościowym

Rola Syndyka w postępowaniu wykonawczym, już po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest niebagatelna. To on kieruje postępowaniem, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem. Pełnienie takiej funkcji łączy się z uzyskiwaniem wynagrodzenia. Sąd ustala wynagrodzenie w zasadzie swobodnie, biorąc pod uwagę pewne kryteria. Mechanizm taki zastępuje konstrukcję części składowych wynagrodzenia. Kryteria te to: wysokość funduszów masy…

Sprzedaż mieszkania w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie wykonawcze, już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, składa się z wielu etapów i jest wielowymiarowe. Głównym celem jest spieniężenie majątku Dłużnika i choćby częściowe zaspokojenie Wierzycieli. Możliwa jest sytuacja, w której Dłużnik jest właścicielem mieszkania – co się z nim dzieje? Czy traci się je bezpowrotnie? W celu rozjaśnienia, przyjrzyjmy się przepisom prawa, regulującym tą…

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie był dotknięty brakami formalnymi lub też w sytuacji, gdy braki te zostały uzupełnione w wyznaczonym przez sąd terminie, sąd przystępuje do drugiego etapu – merytorycznego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Etap ten zazwyczaj odbywa się na niejawnym posiedzeniu sądu, na który wnioskodawca nie jest wzywany. Wnioski składane w…

Spis Inwentarza

Załóżmy, że jesteśmy już po ogłoszeniu postanowienia w przedmiocie upadłości konsumenckiej. Następnym krokiem jest powołanie syndyka, który ma za zadanie wykonać pewne czynności. Pierwszą z nich jest ustalenie składu masy upadłości, tj. m. in. Spisu Inwentarza. Inaczej mówiąc, jest to opisanie majątku Dłużnika. Zgodnie z art. 69 Prawa Upadłościowego: 1. Ustalenie składu masy upadłości następuje…