Umorzenie postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego to ciekawa instytucja, z którą możemy się spotkać w toku sprawy. Istnieje określony katalog przesłanek, kiedy dojdzie do umorzenia. Zgodnie z art. 491 ze znaczkiem 10 Prawa Upadłościowego: Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego. Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje…

Plan spłaty wierzycieli

W razie wydania przez Sąd satysfakcjonującego nas rozstrzygnięcia, postępowanie nie jest jeszcze zakończone. Sąd przystępuje do kolejnych czynności, mających na celu ustalenie wierzycieli, jak i całkowitej kwoty zobowiązań Dłużnika. Ważnym elementem jest tutaj aktywność wierzycieli. Zgodnie z art. 491 ze Zn. 14 Prawa Upadłościowego: 1. Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na…

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką

Postępowanie przed Sądem II Instancji – rozpoczyna się, gdy zapadnie niekorzystne dla Dłużnika orzeczenie. Co wtedy? Czy nasze szanse na uwolnienie się z długów spadają? Zgodnie z art. 33 Prawa Upadłościowego, zażalenie przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w przypadkach określonych w ustawie. Niewątpliwie, przy oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazany artykuł znajdzie…

Uciążliwi wierzyciele a upadłość

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej stanowi początek na drodze do uwolnienia się z długów. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości ma wyjątkowy charakter, nie jest aż tak uciążliwe jak modelowy proces cywilny czy gospodarczy. Zwykle decydujemy się na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy wierzyciele nie dają nam spokoju, nękają nas telefonami, e-mailami,…

Właściwość Sądu upadłościowego

Złożenie wniosku o stwierdzenie upadłości konsumenckiej jest pierwszą czynnością w postępowaniu upadłościowym. Aby wniosek został skutecznie złożony i w konsekwencji wywołał dalsze skutki procesowe, należy go złożyć do właściwego sądu. Właściwość sądu w zakresie rozpoznawania spraw o stwierdzenie upadłości reguluje art. 19 ustawy Prawo upadłościowe. Przepis ten jest normą o charakterze bezwzględnie obowiązującym, co oznacza,…

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dzisiejszy wpis dotyczyć będzie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Możliwość oddalenia została uregulowana ustawowo, tzn. po spełnieniu określonych przesłanek. Dobry prawnik – przed rozpoczęciem postępowania – winien zbadać, czy nie zachodzą przesłanki do oddalenia wniosku, ostrzegając przed tym ewentualnego klienta. Zgodnie z art. 491 ze znaczkiem 4 Prawa Upadłościowego: 1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie…

Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest postępowaniem szczególnym. Nie zawsze można liczyć na pomyślne rozwiązanie sprawy – tj. ogłoszenie upadłości już po pierwszej rozprawie. Sądy z dużą ostrożnością oceniają Wnioski, dochodząc do nader ciekawych konstatacji. Często spotykaną sytuacją jest odrzucenie wniosku. Pojęcia tego nie należy mylić z oddaleniem wniosku. Każde z tych pojęć wywołuje…

Instytucja upadłości konsumenckiej

Instytucja upadłości konsumenckiej ma pomóc dłużnikowi, który przestał być wypłacalny. Polega na tym, że osoba zadłużona przestaje mieć zobowiązania. Nie dzieje się to jednak automatycznie w chwili ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Na początku postępowania, zostaje powołany przez sąd upadłościowy syndyk (zarządca), który sprzeda majątek dłużnika (o ile jakikolwiek istnieje). Z uzyskanych środków zaspokoi w mniejszym lub…