Dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Dodatek motywacyjny należy uznać za część wynagrodzenia, przysługującego nauczycielowi. Jego wymiar nie stanowi przedmiotu regulacji prawnych powszechnie obowiązujących. Dla doprecyzowania istoty dodatku niezbędna okazuje się analiza ustawy Karta Nauczyciela oraz tzw. rozporządzenia płacowego, określającego ogólne warunki przyznawania. Ogólne warunki przyznania Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego…

Odszkodowania za eksploatację utworu

Bez zgody fotografki opublikowano zdjęcia zarówno na internecie jak i w lokalnej gazecie. Doszło więc do naruszenia jej praw autorskich na dwóch polach eksploatacji. Sąd uznał, iż przysługuje jej osobno odszkodowanie za każde naruszenie. Więcej o sprawie w poniższym artykule.   Bezprawne wykorzystanie fotografii Na potrzeby koncertu w filharmonii, powódka wykonała, a także graficznie obrobiła…

Wynagrodzenie syndyka w postępowaniu upadłościowym

Rola Syndyka w postępowaniu wykonawczym, już po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest niebagatelna. To on kieruje postępowaniem, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem. Pełnienie takiej funkcji łączy się z uzyskiwaniem wynagrodzenia. Sąd ustala wynagrodzenie w zasadzie swobodnie, biorąc pod uwagę pewne kryteria. Mechanizm taki zastępuje konstrukcję części składowych wynagrodzenia. Kryteria te to: wysokość funduszów masy…