Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wypowiedzenie jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy, jednak istnieje również możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, co odnosi się do ściśle uregulowanych przypadków. Jednym z nich jest prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, z winy pracownika, jak i z przyczyn przez niego niezawinionych. Wina pracownika Rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy…