Reprywatyzacja

Mienie zabużańskie

Reprezentujemy przedwojennych właścicieli nieruchomości położonych poza obecnymi granicami RP (na Kresach) lub ich spadkobierców we wszelkich sprawach prowadzących do ostatecznego uzyskania przez nich rekompensaty finansowej, w szczególności prowadzimy sprawy przed:

 • Wojewodami,
 • Ministrem Skarbu Państwa,
 • sądami administracyjnymi (WSA i NSA).

 

W trakcie toczących się spraw przeprowadzamy postępowania:

 • uznanie za zmarłego,
 • o ustalenie treści aktów stanu cywilnego,
 • o potwierdzenie obywatelstwa polskiego.

 

Reforma rolna

Prowadzimy postępowania:

 • administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące niepodpadania zespołów dworsko/pałacowo/zamkowo-parkowych pod dekretu PKWN z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • przed Ministrem Rolnictwa o stwierdzenie nieważności orzeczeń nacjonalizacyjnych Urzędów Ziemskich dotyczących gruntów rolnych poniżej 100 ha lub 50 ha oraz lasów,
 • przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za utracone grunty oraz w sporach z muzeami państwowymi o zwrot zagrabionych po II wojnie światowej dzieł sztuki i muzealiów.
 • sprawach przed Agencjami Nieruchomości Rolnych o skorzystanie z prawa pierwszeństwa oraz sporach z dzierżawcami nieruchomości pozostających w zasobach ANR , a znacjonalizowanych przy wykorzystaniu dekretu PKWN o reformie rolnej.

 Zwrot wywłaszczeń

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi

 • zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, a w szczególności realizacją uprawnień byłych właścicieli lub ich spadkobierców, przysługujących na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami z 21.08.1997r,
 • zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, dążąc w pierwszej kolejności do zwrotu w naturze nieruchomości, które nie zostały wykorzystane zgodnie z celem wywłaszczenia lub przejęcia,
 • dochodzeniem odszkodowań z tytułu bezprawnego wywłaszczenia, a także kwestią rozliczeń z tym związanych,
 • spraw nadzorczych o stwierdzenie nieważności orzeczeń (decyzji) wywłaszczeniowych tak przed organami administracji, jak i przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA),
 • zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, a w szczególności realizacją uprawnień byłych właścicieli lub ich spadkobierców, przysługujących na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami z 21.08.1997r.

Pozostałe

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich innych sprawach reprywatyzacyjnych, w tym dotyczących

 • nacjonalizacji uzdrowisk, hoteli, aptek, przedsiębiorstw przejętych w państwowy zarząd przymusowy lub nieruchomości znacjonalizowanych po II wojnie światowej w inny sposób,
 • ofiar Holocaustu. Reprezentujemy w tych wyjątkowo skomplikowanych sprawach dziesiątki osób narodowości żydowskiej mieszkających obecnie w Izraelu, USA, Kanadzie, RPA i w krajach Europy Zachodniej. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości położonych w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Rzeszowie, Przemyślu i wielu innych miastach zamieszkałych przez przedwojennych Żydów,

poświadczenia obywatelstwa polskiego, jak również w sporach przed Ministrem Finansów dotyczących tzw. układów indemnizacyjnych, na podstawie których część obcokrajowców z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Danii, Szwecji i Norwegi otrzymała odszkodowania za utracone w Polsce majątki.