Obsługa prawna przedsiębiorców

Obsługa prawna firm i spółek. Stała oraz doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje między innymi:

 • Pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej
 • Kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce
 • Opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów
 • Przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami
 • Przygotowywanie porozumień typu joint venture
 • Rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek (due dilligence), w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.
 • Kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji
 • Kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych
 • Przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów
 • Zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników, kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji
 • Doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowując niezbędną dokumentację i reprezentując spółkę przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, w tym wykonując czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji
 • Doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta
 • Doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń
 • Doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie
 • Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów
 • Prowadzenie spraw pracowniczych
 • Przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla pracowników i kontrahentów Klientów z wybranych dziedzin prawa (przede wszystkim z prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa pracy oraz prawnych aspektów działalności marketingowej i reklamowej) dopasowanych do profilu jego działalności
 • Przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych audytów prawnych całej działalności Firmy Klienta, w szczególności pod kątem zawieranych umów handlowych i pracowniczych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów spółki, oraz w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez Klienta rozwiązań (np. umowy najmu – ryzyko podwyżek czynszu, wcześniejszego rozwiązania umowy; stosunek pracy – utwory pracownicze, regulaminy pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji; serwisy internetowe – problematyka praw autorskich do publikowanych utworów i odpowiedzialności za publikowane treści, itp.)
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy
 • Windykacja wierzytelności
 • Monitorowanie zagrożeń prawnych
 • Przygotowywanie projektów umów
 • Negocjacje handlowe
 • oraz inne usługi prawne dla firm

Z sukcesami współpracowaliśmy m.in.

 • MAXUS Sp. z o.o. s.k.
 • EFKA - TRANS
 • LAMBDA TRANS TRANSPORT SPEDYCJA S.C.
 • CONCRETE TECHNOLOGY
 • PB DOPART Sp. z o.o.
 • ORORA Sp. z o.o.
 • Fundacja Michael
 • DRAFT 18 Sp. z o.o.
 • SECRET SOAP STORE FRANCHISING Sp. z o.o.
 • Firma Budowlana Gałuszka
 • WWENERGY S.A.
 • ELECTROS CABLE
 • F.U.H. MACIEJ OŁOWNIA
 • SPIRIT PARTNER
 • FHUP AXA
 • GPT STAL Sp. z o.o.
 • EUROFUND
 • DACHREM
 • F.H.U, WRONA Kazimierz Wrona
 • SALCO AU NATUREL S.C.