Zakres usług

Kancelaria Prawna AGMA świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, obejmującą między innymi:

 • prowadzenia bieżącej obsługi korporacyjnej,
 • monitorowania zagrożeń prawnych,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania prawne,
 • sporządzania opinii prawnych,
 • przygotowywania projektów umów,
 • pomocy w negocjacjach handlowych,
 • zastępstw procesowych przed sądami i organami państwowymi,
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych i arbitrażowych.

Dla naszych Klientów świadczymy również usługi kompleksowego przeprowadzania procesów inwestycyjnych, jak również realizujemy pomoc prawną dla przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność inwestycyjną w Polsce oraz dla przedsiębiorców krajowych działających na rynkach zagranicznych.

Nasza Kancelaria oferuje także usługi w zakresie:

 • Reprezentowania przed Sądem (po podpisaniu pełnomocnictwa)
 • Pisania pism procesowych
 • Sporządzania apelacji i kasacji
 • Sporządzania skarg do Trybunału Praw Człowieka oraz występowania przed tym Trybunałem

Klientom indywidualnym oferujemy:

Klientom indywidualnym oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • Postępowań przed sądami cywilnymi,
 • Reprezentacji w postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień.

Kancelaria adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

Prawo Spadkowe

Kancelaria świadczy usługi w sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku, w tym unieważnienie testamentu,
 • o dział spadku, w tym wzajemne rozliczenia pomiędzy spadkobiercami,
 • o zachowek,
 • o zmianę prawomocnego postanowienia w przedmiocie nabycia spadku.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Kancelaria świadczy usługi w sprawach:

 • o rozwód,
 • o separację,
 • o podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami,
 • o alimenty,
 • o powierzenie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • o ustalenie, pozbawienie, ograniczenie kontaktów z dzieckiem.

Prawo Pracy

Kancelaria reprezentuje Klientów w:

 • postępowaniach w sprawach pracowniczych, m. in. o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy,
 • sprawach o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • postępowaniach o wydanie, sprostowanie świadectwa pracy,
 • sprawach z zakresu dyskryminacji pracownika ze względu na warunki pracy i płacy, oraz z zakresu mobbingu.

Prawo Kontraktów

Kancelaria analizuje, opiniuje i sporządza wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne występujące w obrocie gospodarczym w tym m.in.:

 • umowy nienazwane,
 • aneksy do umów,
 • porozumienia,

Prawo Korporacyjne

Kancelaria udziela pomocy w

 • zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego,
 • sporządzaniu projektów umów i statutów spółek,
 • przygotowaniu projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, wytycznych, procedur, instrukcji, uchwał, zarządzeń itp.,
 • obsłudze organów spółek w tym posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników,
 • dopełnianiu wszelkich formalności związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Prawo Nieruchomości

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi:

 • własności lokali, najmu, nieruchomości, gospodarowania nieruchomościami,
 • z zakresu ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,
 • regulacji praw do nieruchomości, przekształceń, zbycia i nabycia praw, księgi wieczystych,
 • prawnego audytu nieruchomości, pomocy prawnej w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

Prawo Zabezpieczenia Społecznego ZUS

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o:

 • przyznanie renty,
 • przyznanie emerytury,
 • waloryzację świadczeń rentowych i emerytalnych,
 • przyznanie, przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Prawo Upadłościowe i Naprawcze

Kancelaria prawna:

 • doradza w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym,
 • doradza podmiotom postępowań upadłościowych, układowych czy naprawczych z zakresu tych postępowań,
 • reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, układowych czy naprawczych.

Nasza kancelaria prawna mieści się w mieście Kraków, jednocześnie wszystkie oferowane przez nas usługi świadczone są na terenie całej Polski