Odszkodowania

Nasz zespół to adwokaci, radcowie prawni i referenci prawni, zespół obsługi Klienta oraz Partnerzy w terenie. Dzięki poświęceniu całego zespołu naszej kancelarii prawnej oraz doświadczeniu jesteśmy w stanie skutecznie poprowadzić każdą sprawę odszkodowawczą.

Z nami możesz walczyć o odszkodowania:

» powypadkowe
» komunikacyjne
» medyczne
» lotnicze
» za utratę zdrowia
» i wszelkie inne

Co możesz zyskać?

» Koszty naprawy pojazdu
» Renta za niezdolność do pracy
» Renta na zwiększone potrzeby
» Zwrot kosztów pochówku
» Utracone dochody po wypadku
» Stosowne odszkodowanie
» Zadośćuczynienie po wypadku
» Zwrot kosztów leczenia

 

Poradnik poszkodowanego
Zapraszamy do lektury naszego poradnika. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania związane z dochodzeniem odszkodowań!
Poradnik Poszkodowanego
Przeczytaj co ważne jest po wypadku!
Pytania i odpowiedzi ekspertów
Bezpłatne informacje o roszczeniach

Specjalnie dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek wydarzeń losowych przygotowaliśmy Poradnik Poszkodowanego. W tej sekcji naszej strony odnajdziesz wszystkie przydatne informacje na temat odszkodowań i wypadków. Artykuły opracowywane są przez nasz zespół prawny oraz referentów.

Tutaj znajdziesz m.in. odpowiedzi na natępujące pytania:
Jak długo można starać się o odszkodowanie?
Czy muszę zakończyć leczenie aby uzyskać odszkodowanie?
Jakiego odszkodowania mogę się spodziewać?
Jaki jest termin przedawnienia roszczeń?
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami, zadzwoń do nas lub napisz. Nasz Konsultant skontaktuje się z Tobą w 24 godziny!

 

Dochodząc swoich praw możesz oprzeć swoje roszczenia o przepisy kodeksu cywilnego dotyczęce zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby (Art. 446.§4. Kodeksu cywilnego), jak również stosownego odszkodowania po śmierci bliskiej nam osoby (Art. 446.§ 3 Kodeksu cywilnego). Są to odszkodowania bardzo do siebie podobne, jednak w analizie i postępowaniu tych dwóch roszczeń pojawia się wiele różnic, które poniżej przedstawię.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby należy się w sytuacji, gdy na skutek zdarzenia z winy innej osoby (np. wypadku drogowego, czy też wypadku przy pracy) zmarła bliska osoba, z którą łączyły Cię więzi psychicznie, emocjonalnie,, rodzinnie. Roszczenie to będzie przysługiwało, jeśli odpowiedzialność za śmierć osoby bliskiej ponosi druga strona np. pracodawca lub sprawca wypadku drogowego, wówczas możesz dochodzić odszkodowania z OC pracodawcy lub pojazdu spracy wypadku.
Zgodnie z art. 446 § 4 k.c. „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę." Przepis ten został znowelizowany w dniu 30 maja 2008. Natomiast zaczął obowiązywać po 02.08.2008. W rozumieniu tego przepisu o zadośćuczynienie mogą ubiegać się osoby bliskie zmarłemu na skutek zdarzenia mającego miejsce po dniu 02.08.2008.
Na podstawie jakich dowodów wnosić o zadośćuczynienie?
Aby móc ubiegać się o zadośćuczynienie należy przedstawić dokumenty świadczące o pokrewieństwie z osobą zmarłą, akt zgonu, akt małżeństwa (w przypadku gdy roszczenia dochodzi, któryś z współmałżonków). Dodatkowo należy przedstawić potwierdzenie zameldowania poszkodowanego z uprawnionym. Ma to na celu ukazanie, iż uprawniony był w stałych kontaktach ze zmarłym.. ???? W wycenie roszczenia oraz ustaleniu szkody niezbędna jest również dokumentacja medyczna świadcząca o zmianach na psychice osoby ubiegającej się o roszczenie. Śmierć bliskiej osoby jest bardzo dużym przeżyciem i wstrząsem, co może nieodwracalnie odbić się na psychice. Dlatego też przy ubieganiu się o odszkodowanie z tytułu zadośćuczynienia ważna rolę odgrywa tutaj sfera emocjonalna, psychiczna, która łączyła poszkodowanego z uprawnionym, jak również dokumentacja z poradni psychologicznej lub psychiatrycznej.
Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji finansowej po śmierci osoby bliskiej
Drugą możliwością roszczenia po śmierci bliskiej nam osobie jest stosowne odszkodowanie, które należy się osobom, które finansowo wspierał zmarły. Jest to roszczenie bardzo podobne do zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby. Dotyczy jednak w dużej mierze wsparcia finansowego ze strony bliskiej osoby. O stosowne odszkodowanie mogą ubiegać się: żona, narzeczona, dzieci, a także osoby, które nie zaliczane są do rodziny a zmarły wspierał je finansowo. Jednak aby uzyskać takie roszczenie należy okazać wszelkie dokumenty, które potwierdzają pogorszenie naszej sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby.
Przykład: W wyniku wypadku drogowego, bądź w wypadku przy pracy zginął mąż i ojciec. Tylko on pracował i utrzymywał rodzinę finansowo: opłacał rachunki, żywił domowników, ubierał, opłacał szkoły oraz inne zobowiązania. Żona zajmowała się domem i dziećmi nie pracowała przed zdarzeniem, w którym zginął jej współmałżonek i w chwili jego śmierci znacznie pogorszyła się jej sytuacja finansowa wówczas może się ona ubiegać o stosowne odszkodowanie. W takiej sytuacji również dzieci mogą starać się o stosowne odszkodowanie jeśli były w wieku szkolnym, nie pracowały i były na utrzymaniu ojca. Zarówno żona jak i dzieci będą musiały okazać wszelkie dokumenty potwierdzające fakt, że to właśnie zmarły ojciec był jedynym żywicielem rodziny (faktury, paragony, rachunki za gaz, prąd, wodę, czynsz, Internet, telefon). Natomiast jeśli osoba spokrewniona ze zmarłym przed jego śmiercią mieszkała sama i pracowała samodzielnie na swoje utrzymanie to stosowne odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby w takiej sytuacji nie będzie przysługiwało. W takiej sytuacji mamy do czynienie z brakiem realnego pogorszenia sytuacji finansowej, jak i życiowej osoby spokrewnionej.
Podsumowując: przyznając zadośćuczynienie mamy na myśli rekompensatę szkody jaką ponieśli bliscy osoby zmarłej w wypadku. Tutaj nie należy oceniać pokrewieństwa typowo formalnie, ale przede wszystkim na podstawie istniejącego faktycznie stosunku bliskości jaki jest pomiędzy osobami, które pozostają we wzajemnych relacjach emocjonalnych (macocha, ojczym, związki nieformalne w tym konkubinat, jeśli zostaną udowodnione więzi emocjonalne). Zadośćuczynienie dotyczy głównie sfery psychicznej i emocjonalnej jaka łączyła uprawnionego z osobą zmarłą. Natomiast w przypadku stosownego odszkodowania mamy do czynienia z rekompensatą pogorszenia się finansowej sytuacji życiowej osób bliskich, jak również zaspokojenie wszystkich istniejących wymiernych szkód jakie ponieśli poszkodowani na skutek straty bliskiej osoby. Stosowne odszkodowanie należy się osobom najbliższym zmarłego tj. dzieciom, żonie, rodzicom, macocha, ojczym. Oba te roszczenia można łączyć ze sobą. Jednak, aby je pozyskać należy okazać odpowiednie dokumenty, które świadczą o łączących nas więziach ze zmarłym. Bez odpowiedniej dokumentacji dochodzenie roszczeń z tytułu zarówno zadośćuczynienia, jak i stosownego odszkodowania po śmierci bliskiej osoby będzie nie możliwe.

Odszkodowania medyczne

Doznałeś szkody na skutek błędu w sztuce lekarskiej lub zaniedbania medycznego? Z naszą pomocą uzyskasz odszkodowanie.
Odszkodowanie za błąd medyczny
Zarażenie WZW lub gronkowcem?
Błąd w czasie operacji?
Błędna diagnoza?

Zaniedbania i błędy medyczne mogą być powodem poważnych konsekwencji zdrowotnych. Do szkody dochodzi w sytuacji gdy personel medyczny (lekarze, pielęgniarki) świadomie lub nieświadomie dopuszczą się zaniedbania lub błędu w leczeniu pacjenta (podczas operacji lub stawiania diagnozy). Jeżeli na skutek błędu poszkodowany doznał szkody może ubigać się o należne odszkodowania.

Udowodnienie błędu medycznego
Podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń jest możliwość udowodnienia błędu. W takim przypadku konieczna będzie dokumentacja medyczna z opisem błędnej diagnozy lub opinia o źle wykonanej operacji. Jeżeli poszkodowany nie będzie w stanie udowodnić błędu lekarza, dochodzenie roszczeń będzie znacznie utrudnione lub niemożliwe.

Zakażenie gronkowcem lub WZW
Najczęstszymi zaniedbaniami medycznymi w Polsce jest zakażenie bakteriami lub wirusami. Jeżeli poszkodowany posiada dowody, iż do zakażenia doszło na skutek konkretnego zabiegu, operacji w konkretnej placówce medycznej, wówczas istnieje możliwość roszczenia odszkodowań. Często jednak poszkodowani nie są w stanie tego udowodnić (przykładowo: zakażenie wykryto po około 6-12 miesięcy od zakażenia w podejrzanej placówce, natomiast pacjent do tego czasu odbył już kilka innych zabiegów czy operacji w innych placówkach).

Pozostawienie narzędzi i opatrunków po operacji
Pozostawienie narzędzi (nożyczek, skalpeli) lub opatrunków w ciele pacjenta, które są zaszyte to ewidentny przykład zaniedbania medycznego. W tego typu przypadkach poszkodowany może starać się o należne rekompensaty.

Błędy medyczne w Polsce i za granicą
Odszkodowania występuje o odszkodowania za błędy medyczne w Polsce, Anglii, Walii, Norwegii i Holandii. Jeżeli doznałeś szkody na skutek zaniedbania, skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie.
O jakie odszkodowania możesz się ubiegać:
- koszty leczenia po wypadku
- utracone dochody lub przystosowanie do nowego zawodu
- zadośćuczynienie (odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu)
- renta

 

Zwrot kosztów leczenia
Miałeś wypadek w Polsce? Przeczytaj o jakie roszczenia możesz ubiegać się po wypadku!
Zwrot kosztów leczenia po wypadku
Koszty opieki i rehabilitacji
Koszty zabiegów i operacji
Koszty dojazdów na leczenie

Uzyskaj zwrot kosztów leczenia
W imieniu Klientów występujemy o zwrot kosztów leczenia po wypadku. Roszczenie obejmuje:
-koszty zakupów leków;
-koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji;
-koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych;
-koszty konsultacji u specjalistów;
-koszty zakupu środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych;
-koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia;
-koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego, protez;
-koszty związane z przejazdami osób bliskich na wizyty do szpitali.
Zasadność roszczeń
Poszkodowany ma prawo rościć zwrot kosztów, które są niezbędne do poprawy stanu zdrowia po wypadku. W celu udowodnienia roszczenia niezbędne będzie przedstawienie dokumentacji medycznej uzsadaniającej poniesione koszty.
Podstawa prawna roszczenia
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Art.444 § 1 k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
Nasze nie pobiera prowizji od kwot uzyskanych tytułem kosztów leczenia.

 
Boisz się, że nie zrozumiesz naszych zaleceń czy drogi prowadzenia sprawy?

 Nie martw się - dbamy o to, aby nasze porady były zrozumiałe dla każdego klienta, nawet bez jakiejkolwiek wiedzy w zakresie prawa.

 

Nie wiesz, jak załatwić sprawę w urzędzie?

Zgłoś się do nas, a wyjaśnimy Ci jak się poruszać w trudnym świecie przepisów i paragrafów.