Wniosek o uzasadnienie czy apelacja?

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydała uchwałę trzech sędziów dnia 29 września 2020 roku. W orzeczeniu stwierdzono, iż jeśli sąd podejmie wątpliwości, czy dane pismo jest wnioskiem o uzasadnienie czy apelacją, ma on obowiązek skierować do skarżącego wezwanie do uszczegółowienia swojego żądania. Nowa procedura Zgodnie z obecnie obowiązującą zasadą, złożenie wniosku o doręczenie wyroku jest…

Zwolnienie z tajemnicy telekomunikacyjnej – prywatność w sieci

SN wydał orzeczenie, którym zezwolił sądom cywilnym na zwolnienie dostawców internetu z tajemnicy telekomunikacyjnej i żądanie ujawnienia informacji kierunkowej. Ma ona na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń przy naruszeniu dóbr osobistych w sieci. Więcej o sprawie w poniższym artykule.   Naruszenie dóbr osobistych w internecie Wśród członków spółdzielni mieszkaniowej, doszło do sporu w sprawie nowej inwestycji…

Odrzucenie spadku z długami – sytuacja małoletniego

Dziewczynka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami. Rodzice złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku. Sąd uznał, że czynność została dokonana po terminie. W związku z czym, zainterweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdecydował się na złożenie skargi nadzwyczajnej, w obronie dziecka. Bliżej o sprawie w poniższym artykule. Wprowadzenie W 2016 roku, nie pozostawiając testamentu, zmarł dziadek dziewczynki. Jako,…

Skarga kasacyjna w sprawie uprowadzenia dziecka

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 lipca 2020 roku orzekł, iż w sprawie porwania dziecka za granicę, rodzicom nie przysługuje środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej. Prawem takim dysponują wyłącznie instytucje państwowe. W opinii SN wszelkie przedłużenia w rozstrzygnięciu sprawy nie służą dobru dziecka. Więcej o sprawie w poniższym artykule. Sprawa o wydanie dziecka Mieszkająca…

Sąd Najwyższy o rażącym niedbalstwie

W wyroku z dnia 23 lutego 2017 roku, Sąd Najwyższy o rażącym niedbalstwie napisał tak: “Rażącego niedbalstwa” nie można utożsamiać ze zwykłym zaniedbaniem, nieudolnością, brakiem operatywności, nieskutecznością, działaniem wbrew oczekiwaniom pracodawcy czy nieosiąganiem zamierzonych rezultatów. Jakie są argumenty Sądu Najwyższego? W uzasadnieniu czytamy, iż rażące niedbalstwo, jako element ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków dłużnika, jest postacią…