Reprywatyzacja

Mienie zabużańskie

Reprezentujemy przedwojennych właścicieli nieruchomości położonych poza obecnymi granicami RP (na Kresach) lub ich spadkobierców we wszelkich sprawach prowadzących do ostatecznego uzyskania przez nich rekompensaty finansowej, zgodnie z ustawą z 8.07.2005r. o realizacji prawa do rekompensaty – za mienie zabużańskie. W szczególności prowadzimy sprawy przed Wojewodami, Ministrem Skarbu Państwa, a w razie potrzeby także przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA). W trakcie toczących się spraw przeprowadzamy postępowania o uznanie za zmarłego, o ustalenie treści aktów stanu cywilnego, jak również o potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Występujemy w imieniu naszych klientów do placówek konsularnych RP oraz archiwów państwowych Litwy, Ukrainy i Białorusi z wnioskami o odszukanie dokumentacji dotyczącej utraconych nieruchomości. Reprezentujemy Zabużan w sporach z Ministrem Skarbu Państwa dotyczących rodzaju i powierzchni utraconych składników, jak i ich wartości wyliczonych przez rzeczoznawców majątkowych.

Reforma rolna

Jedną ze specjalności naszej kancelarii jest prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących niepodpadania zespołów dworsko/pałacowo/zamkowo-parkowych pod dekretu PKWN z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, tj. postępowań o wydanie decyzji na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 roku o wyłączeniu nieruchomości spod działania dekretu PKWN z 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej. Prowadzimy także postępowania nadzorcze przed Ministrem Rolnictwa o stwierdzenie nieważności orzeczeń nacjonalizacyjnych Urzędów Ziemskich dotyczących gruntów rolnych poniżej 100 ha lub 50 ha oraz lasów. Reprezentujemy także naszych klientów w sprawach sądowych przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za utracone grunty oraz w sporach z muzeami państwowymi o zwrot zagrabionych po II wojnie światowej dzieł sztuki i muzealiów.

Występujemy także w sprawach przed Agencjami Nieruchomości Rolnych o skorzystanie z prawa pierwszeństwa oraz sporach z dzierżawcami nieruchomości pozostających w zasobach ANR , a znacjonalizowanych przy wykorzystaniu dekretu PKWN o reformie rolnej.

 Zwrot wywłaszczeń

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, a w szczególności realizacją uprawnień byłych właścicieli lub ich spadkobierców, przysługujących na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami z 21.08.1997r. Prowadzimy postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne dotyczące zwrotu nieruchomości wywłaszczonych dążąc w pierwszej kolejności do zwrotu w naturze nieruchomości, które nie zostały wykorzystane zgodnie z celem wywłaszczenia lub przejęcia. Zajmujemy się również dochodzeniem odszkodowań z tytułu bezprawnego wywłaszczenia, a także kwestią rozliczeń z tym związanych. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach nadzorczych o stwierdzenie nieważności orzeczeń (decyzji) wywłaszczeniowych tak przed organami administracji, jak i przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA).Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, a w szczególności realizacją uprawnień byłych właścicieli lub ich spadkobierców, przysługujących na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami z 21.08.1997r. Prowadzimy postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne dotyczące zwrotu nieruchomości wywłaszczonych dążąc w pierwszej kolejności do zwrotu w naturze nieruchomości, które nie zostały wykorzystane zgodnie z celem wywłaszczenia lub przejęcia. Zajmujemy się również dochodzeniem odszkodowań z tytułu bezprawnego wywłaszczenia, a także kwestią rozliczeń z tym związanych. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach nadzorczych o stwierdzenie nieważności orzeczeń (decyzji) wywłaszczeniowych tak przed organami administracji, jak i przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA).

Pozostałe

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich innych sprawach reprywatyzacyjnych, w tym dotyczących nacjonalizacji uzdrowisk, hoteli, aptek, przedsiębiorstw przejętych w państwowy zarząd przymusowy lub nieruchomości znacjonalizowanych po II wojnie światowej w inny sposób.

Szczególną wagę przywiązujemy do spraw dotyczących majątku ofiar Holocaustu. Reprezentujemy w tych wyjątkowo skomplikowanych sprawach dziesiątki osób narodowości żydowskiej mieszkających obecnie w Izraelu, USA, Kanadzie, RPA i w krajach Europy Zachodniej. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości położonych w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Rzeszowie, Przemyślu i wielu innych miastach zamieszkałych przez przedwojennych Żydów. W razie konieczności zajmujemy się zastępowaniem klientów w sprawach o poświadczenie obywatelstwa polskiego, jak również w sporach przed Ministrem Finansów dotyczących tzw. układów indemnizacyjnych, na podstawie których część obcokrajowców z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Danii, Szwecji i Norwegi otrzymała odszkodowania za utracone w Polsce majątki.
Reprezentujemy naszych klientów w tym sprawach tak przed organami administracji, jak i sądami cywilnymi i administracyjnymi (WSA i NSA) oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.