Nagrywanie rozmów

Wykorzystanie nagrań z rozmów możliwe jest chociażby w postępowaniu dowodowym w sądzie, jednak treść dyskusji musi dotyczyć toczącego się sporu i mieć istotne znaczenie dla sprawy oraz uwzględniać fakt działania w interesie społecznym. Zakwalifikowanie nagrania w kategorii legalności wymaga zbadania, czy zostały spełnione przesłanki warunkujące dopuszczalność wykorzystania takiego nagrania przez osobę nagrywającą. Dopuszczalność nagrywania rozmów…

Zadośćuczynienie za hałas na boisku

Sąd Najwyższy orzekł na niekorzyść gminy. Stwierdził, iż odpowiada ona za pozostawienie otwartej furtki boiska po godzinach jego udostępniania. W jego opinii doszło do naruszenia art. 23 kodeksu cywilnego. Odgłosy dobiegające z boiska naruszyły bowiem poczucie bezpieczeństwa, mir domowy, prawo do wypoczynku i prywatności. Zakłócanie spokoju Dwóch mieszkańców wystąpiło do sądu z roszczeniem o zadośćuczynienie…

Zwolnienie z tajemnicy telekomunikacyjnej – prywatność w sieci

SN wydał orzeczenie, którym zezwolił sądom cywilnym na zwolnienie dostawców internetu z tajemnicy telekomunikacyjnej i żądanie ujawnienia informacji kierunkowej. Ma ona na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń przy naruszeniu dóbr osobistych w sieci. Więcej o sprawie w poniższym artykule.   Naruszenie dóbr osobistych w internecie Wśród członków spółdzielni mieszkaniowej, doszło do sporu w sprawie nowej inwestycji…