Wypadek przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek pracownika przy pracy i dochodzenie roszczeń pieniężnych z tego tytułu uregulowane jest na gruncie Kodeksu cywilnego. Wystąpienie z powództwem przeciwko pracodawcy w celu otrzymania dodatkowego odszkodowania może nastąpić, gdy całość kosztów leczenia poszkodowanego nie pokryje świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypadek przy pracy Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o…

Odszkodowanie za zakażenie COVID-19

Ministerstwo Zdrowia uznało możliwość zakwalifikowania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 do chorób zawodowych w odniesieniu do określonej grupy profesji. Ponadto, pracodawca, który nie wywiązuje się z obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków na terenie zakładu pracy, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli pracownik wykaże jego winę. Choroba zawodowa Choroba zawodowa spowodowana jest…

Prawo autorskie a Internet

Postęp technologiczny oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego oddziałuje na prawo autorskie, otwierając jednocześnie nowe możliwości jego naruszeń. Eksploatacja utworów w Internecie rodzi konieczność wypracowania adekwatnych rozwiązań z dopasowaniem ich do różnorodnych okoliczności, z jakimi związany jest konkretny stan faktyczny. Zamieszczanie utworów w sieci komputerowej Zamieszczanie utworów w Internecie stanowi publiczne udostępnianie, a także ich rozpowszechnianie. Kopiując…

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wypowiedzenie jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy, jednak istnieje również możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, co odnosi się do ściśle uregulowanych przypadków. Jednym z nich jest prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, z winy pracownika, jak i z przyczyn przez niego niezawinionych. Wina pracownika Rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy…

Dziedziczenie długów

Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 18 października 2015 r. wprowadziła zasadę dziedziczenia długów spadkowych przez spadkobierców tylko do wysokości majątku spadku, jeżeli w odpowiednim terminie nie złożyli oświadczenia o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Decydując się na przyjęcie spadku wprost, spadkobierca zobowiązany jest do odpowiedzialności całym swoim majątkiem za wszystkie ewentualne długi zmarłego. Instrumenty dziedziczenia…

Praktyki ograniczające konkurencję i zasady karania

Kara za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję przez przedsiębiorców, nie może przekraczać 10 procent ich obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Ponadto, Prezes UOKiK wydał nowe wyjaśnienia w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców za praktyki naruszające konkurencję. Pomimo że nie mają one charakteru prawnie wiążącego, to przedstawiona metodologia ustalania wysokości kar będzie stosowana przy ich…

AI w przedsiębiorstwie

Zastosowania sztucznej inteligencji w działalności gospodarczej okazują się źródłem przynoszącym duże korzyści finansowe. Właściciele firm, planujący wdrożenie rozwiązań z wykorzystaniem AI, powinni pamiętać o analizie prawnej swojej dokumentacji oraz wszelkich procesów, do jakich zaangażowana zostanie sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja Sztuczna inteligencja, zwana także AI (ang. artificial intelligence) to zdolność maszyn do wykonywania skomplikowanych procesów dotyczących…

Dozwolony użytek prywatny a publiczny

Dozwolony użytek prywatny a publiczny Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje instytucję dozwolonego użytku, czyli prawa do nieodpłatnego korzystania z już rozpowszechnionego utworu bez zgody podmiotu praw autorskich. Wiąże się to jednak z określonymi wymaganiami, jakie musi spełnić użytkownik, który obcuje z dobrami intelektualnymi. Działalność twórcza Szeroko rozumiane pojęcie utworu odnosi się…

Ochrona znaku towarowego

Znaki towarowe są wszechobecne i dostrzegalne niemalże w każdym miejscu. Zgodnie z ustawą – Prawo własności przemysłowej, normującej definicję znaku towarowego, może nim być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Może…

Urlop i zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński to świadczenie przysługujące w następstwie urodzenia dziecka. Istnieje możliwość wykorzystania go również przed porodem. Skorzystać z niego ma prawo mama dziecka, niezależnie od rodzaju umowy jaki ją obowiązuje, a także tata dziecka. Może on zostać wydłużony o urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni. Za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje również zasiłek macierzyński. Konieczne jest…