Blog

Upadłość konsumencka

Obsługa przedsiębiorców

Odpowiedzialność kontraktowa a deliktowa

odpowiedzialność kontraktowa a odpowiedzialność deliktowa

W prawie cywilnym wyróżnia się tradycyjnie dwa odrębne reżimy odpowiedzialności cywilnej. Kryterium podziału jest źródło zobowiązania sprawcy wobec poszkodowanego: W przypadku odpowiedzialności deliktowej źródłem tym jest dopuszczenie się czynu niedozwolonego; Odpowiedzialność kontraktowa zaś bierze swój początek w niewykonaniu lub nienależytym […]

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie a dziedziczenie po małżonku

Korzystanie z instytucji rozdzielności majątkowej staje się w Polsce coraz popularniejsze, wraz ze wzrostem świadomości prawnej obywateli. Zdecydowanie najważniejszym powodem zdecydowania się na rozdzielność majątkową jest zachowanie niezależności finansowej między małżonkami. Przykładem sytuacji, w której małżonkowie często decydują się na […]

Jak przygotować przedsiębiorstwo do złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Prawo restrukturyzacyjne to stosunkowo nowa regulacja o randze ustawy, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2016 roku. Prawo restrukturyzacyjne, w przeciwieństwie do prawa upadłościowego, jest ukierunkowane na pomoc przedsiębiorcy, aby poprzez skuteczne mechanizmy sanacyjne mógł […]

Upadłość konsumencka, a upadłość przedsiębiorcy

Ze względu na aktualność problemu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na różnice pomiędzy upadłością konsumencką, a upadłością przedsiębiorcy. W obu przypadkach przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego zawsze warto zasięgnąć porady profesjonalisty w myśl zasady nieznajomość prawa szkodzi. Różnice w upadłości konsumenckiej i […]

Upadłość konsumencka a wysokość zadłużenia i liczba wierzycieli

W dzisiejszym tekście, pozostawiając na razie na boku kwestie jurysdykcyjne, poruszymy praktyczny temat przeprowadzenia postępowania upadłościowego w kontekście dużej ilości wierzycieli i wielotysięcznego zadłużenia. Liczba ma znaczenie? Oczywiście, dla prawnego ujęcia upadłości konsumenckiej nie ma żadnej różnicy, czy wnioskujący dłużnik […]

Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o upadłość konsumencką

Niewątpliwe mówiąc o upadłości konsumenckiej, należy pochylić się nad kwestią, czy dłużnik odpowiada za prawdziwość danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Z art. 25 p.u.i.n. jednoznacznie wynika, iż w sytuacji, gdy oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, dłużnik […]

Przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – zostały określone enumeratywnie w ustawie Prawo Upadłościowe. Zdaję sobie sprawę, iż został już zamieszczony wpis odnośnie przesłanek do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednakowoż w toku prowadzonych postępowań wyniknęła konieczność jego uzupełnienia o […]

Spis Inwentarza

Załóżmy, że jesteśmy już po ogłoszeniu postanowienia w przedmiocie upadłości konsumenckiej. Następnym krokiem jest powołanie syndyka, który ma za zadanie wykonać pewne czynności. Pierwszą z nich jest ustalenie składu masy upadłości, tj. m. in. Spisu Inwentarza. Inaczej mówiąc, jest to […]

Klauzula wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego

Dzisiejszy wpis skrótowo nakreśli przesłanki wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również zaopatrzenia go w klauzulę wykonalności. Aby b.t.e. mógł zostać wystawiony, musiały zostać spełnione następujące warunki: roszczenie objęte b.t.e. wynikało bezpośrednio z czynności bankowej i było wymagalne, dłużnikiem była osoba, […]

Dlaczego mediacja?

W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich. Uczestnicy mediacji mogą swobodnie poruszać się po wszelkich problematycznych kwestiach, poszukując dla nich rozwiązań w odpowiednim dla siebie […]

Duża nowela prawa autorskiego ostatecznie uchwalona

Duża nowela prawa autorskiego doprecyzowuje zakres tzw. dozwolonego użytku i wprowadza wynagrodzenia dla twórców za wypożyczenia biblioteczne, trafi teraz do podpisu prezydenta. Nowelizacja obejmuje pięć obszarów: optymalizację przepisów prawa o dozwolonym użytku publicznym, wprowadzenie wynagrodzeń za wypożyczenia biblioteczne, umożliwienie korzystania z utworów […]