Ochrona znaku towarowego

Znaki towarowe są wszechobecne i dostrzegalne niemalże w każdym miejscu. Zgodnie z ustawą – Prawo własności przemysłowej, normującej definicję znaku towarowego, może nim być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Może…

Urlop i zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński to świadczenie przysługujące w następstwie urodzenia dziecka. Istnieje możliwość wykorzystania go również przed porodem. Skorzystać z niego ma prawo mama dziecka, niezależnie od rodzaju umowy jaki ją obowiązuje, a także tata dziecka. Może on zostać wydłużony o urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni. Za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje również zasiłek macierzyński. Konieczne jest…

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Dodatek motywacyjny należy uznać za część wynagrodzenia, przysługującego nauczycielowi. Jego wymiar nie stanowi przedmiotu regulacji prawnych powszechnie obowiązujących. Dla doprecyzowania istoty dodatku niezbędna okazuje się analiza ustawy Karta Nauczyciela oraz tzw. rozporządzenia płacowego, określającego ogólne warunki przyznawania. Ogólne warunki przyznania Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego…

Zarzut potrącenia w postępowaniu cywilnym

Potrącenie to instytucja prawa materialnego uregulowana w Kodeksie cywilnym. Jest możliwe, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, wówczas każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i…

Zarządzanie nielegalnymi treściami w sieci

Komisja Europejska przygotowała nowy akt prawny o usługach cyfrowych, Jego celem jest zapewnienie spójnych przepisów dotyczących zarządzania treściami nielegalnymi przez firmy działające na rynku cyfrowym. Projekt ma objąć także przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej, które świadczą usługi w państwach członkowskich. Digital Services Act DSA (Digital Services Act) ma unowocześnić i doprecyzować przepisy dyrektywy e-commerce. Ma dotyczyć usług pośrednictwa…

Fałszywa ekspertyza biegłego

W omawianej sprawie powództwo nie zostało uznane ze względu na zeznania biegłej dotyczące błędów budowlanych. Natomiast Sąd Najwyższy uznał, iż aby pociągnąć biegłego za wadliwą ekspertyzę zależy wykazać winę umyślną po jego stronie. Ponadto biegły musiał przewidywać ewentualne skutki dla toczącego się procesu.   Kwestionowana ekspertyza   Mężczyzna był stroną umowy, na podstawie której spółka wykonywała…

Odpowiedzialność filharmonii za nieprawidłowe oświetlenie

Uczestniczka spektaklu w Filharmonii w Olsztynie weszła na salę spóźniona, kiedy większość świateł była wyłączona. Następnie potknęła się na schodach, w wyniku czego doznała poważnych obrażeń. Sąd Okręgowy uznał, iż przyczyną wypadku było niewystarczające podświetlenie schodów i przyznał kobiecie zadośćuczynienie.   Wypadek w olsztyńskiej Filharmonii Powódka została wpuszczona na salę podczas trwania spektaklu pomimo swojego…

Odpowiedzialność firmy za utratę danych osobowych

Spółka ID Finance Polska (serwis MoneyMan.pl) utraciła dane osobowe klientów, co wynikało z luki w zabezpieczeniach systemu i braku szybkiej reakcji. W związku z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na nią karę w wysokości 1mln zł.    Luki w zabezpieczeniach Do naruszenia doszło po restarcie jednego z serwerów, kiedy to nie przywrócono odpowiedniej konfiguracji zabezpieczeń.…

Gdzie odzyskać pieniądze za opóźniony lot?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w sprawie Ryanair. Do tej pory linia lotnicza stosowała klauzule, zgodnie z którą pozywać ja można było jedynie w Irlandii. Dzięki orzeczeniu Trybunału pasażerowie będą mogli dochodzić swoich roszczeń zarówno w kraju odlotu jak i przylotu.   Skuteczność dotychczasowych pozwów Odszkodowań za opóźniony czy odwołany lot dochodzi tylko niewielki…

Co zrobić z nienależnie pobraną rentą?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku nienależnie pobrane świadczenie zawsze powinno zostać zwrócone do organu rentownego. Obowiązek ten istnieje nawet jeśli wnioskodawca zawiadomił organ o zmianie sytuacji, która wpływa na jego prawo do świadczenia. Więcej na ten temat w poniższym artykule. Decyzja KRUS W omawianej sprawie, ubezpieczony pobierał świadczenia z tytułu renty rolniczej. Małżonka…